سلام و روز بخیر
در صورتي كه مالكيت يك خودرو( سبك و سنگين) حقوقي باشد و بيمه شخص ثالث و بدنه داشته باشد، و اين خودرو در انبار بيمه گذار در حال تردد و يا ثابت باشد، اگر انبار دچار اتش سوزي شود و به خودرو سرايت كند و خودرو درگير اتش سوزي شود جبران خسارت از چه محلي از طرف بيمه گر امكان پذير است؟
١- بيمه بدنه
٢- بيمه اتش سوزي

ممنون