باسلام از ابتدای سال95 باتوجه به تغییراتی که در سیستم بابت اعمال تغییرات ارزش افزوده و دیه و ... در سیستمهای مختلف انجام شده سیستم حوادث دچار مشکل نرم افزاری در محاسبه و ثبت شده است. گویا این مشکل در سیستم مسولیت هم وجود دارد.آیا از همکاران ستاد کسی تشریف دارند این پیام را به گروه پشتیبانی نرم افزار منتقل نماید سپاسگزاریم از همکاری عزیزان