بيمه آتش سوزي ، تأمين خسارت و جبران زيانهاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش سوزي به اموال و دارائيهاي منقول و يا غيرمنقول بيمه گزار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد ميشود. بنابراين در بيمه آتش سوزي، خسارتهاي مالي مورد تأمين قرار ميگيرند نه خسارتهاي جاني و بدني. كليه بازرگانان، تجار، توليد كنندگان و تمامي افرادي كه نوعي كالاي ارزشمند را در سطح كشور جابجا مي كنند به اين بيمه نامه نياز دارند. خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزي كه مطابق قانون، موجب مسئوليت و پاسخگويي بيمه گزار شود نيز همراه پوشش خطر آتش سوزي يا به طور جداگانه از طريق بيمه نامه مسئوليت مدني مورد تأمين بيمه گران قرار مي گيرند. • پس از وقوع حادثه، بيمه*گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزي*" را جهت اعلام خسارت تكميل مي**كند.
 • درصورت وجود، گزارشات سازمان آتش*نشاني و حوزه انتظامي توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي دريافت مي*شود.
 • جهت بررسي حق*بيمه پرداختي، اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي، "فرم استعلام حق*بيمه" را تكميل كرده و جهت تائيد به اداره*كل حسابداري و آمار ارسال مي*نمايد.
 • اداره*كل حسابداري و آمار، در همان فرم استعلام حق*بيمه، وصول شدن چك يا فيش*ها را تائيد و به اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي ارسال مي*كند.
 • حواله پرداخت خسارت آتش سوزي" در 5 نسخه زير، توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي صادر و ارسال مي*گردد:
  • نسخه اول به بيمه*گزار
  • نسخه دوم و سوم به اداره*كل حسابداري و آمار
  • دو نسخه آخر در اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي بايگاني مي*شود.

 • بيمه*گزار تعهدنامه*اي مبني بر دريافت مبلغ خسارت از شركت بيمه را تكميل و امضا مي*كند.