سلام پدر بنده در سال قبل تصادف منجر به فوت داشتن و مقصر شناخته شدن واز زمان تصادف حدودا هفت ماه میگذرد و هنوز رای صادر نشده است که سوال من این است که با افزایش مقدار دیه مابه*التفاوت آن را چه کسی پرداخت میکند بیمه یا پدرم ؟